سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رسول نورالنساء – استاد دانشگاه مهندسی صنایع؛دانشگاه علو و صنعت ایران
آرش ربانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع؛دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بسیاری از آزمایشات طراحی شده نیازمند بهینه سازی همزمان چند پاسخ می باشند. پس از تعیین متغیر های تاثیر گذار بر متغیر پاسخ و ارائه مدلهای پیش بینی پاسخ (مدلهای مختلف رگرسیون)، بحث بینه سازی متغیر پاسخ مطرح می گردد به گونه ای که تغییرات در متغیر پاسخ کم و مقدار آنبه مقدار اسمی خود نزدیک باشد. در بسیاری از موارد:پاسخ های مسئله بصورت کیفی می باشند و بایستی در قالب واژگان زبانی تعریف گردند. در این مقله سعی شده تا با استفاده از مفاهیم مجموعه های فازی، راهکاری برای تعامل پاسخ های کمی با پاسخ های کمی با پاسخ های کیفی با در نظر گرفتن هر دو تاثیر مکان و پراکندگی مشاهدات (پاسخ ها) ارائه می گردد.