سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی ستاری – مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سیدسعید اسلامیان – دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ابریشم چی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به وضع اقلیمی ایران که جزو مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می شود، استفاده بهینه از منابع آب وکاریرد مدل های ریاضی حا ئز اهمیت است . برروی رودخانه کلامرز واقع در حوضه میانه ٩ مخزن احداث شده است به طوری که مخازن با استفاده از کانال های منشعب شده از رودخانه در طول ماههای تر پر می شوند . از یک طرف عدم انجام مطالعات کافی توسط مجریان طرح برای ساخت مخازن و از طرف دیگر توسعه بی ر ویه اراضی زیرکشت توسط کشاورزان و تنوع محصولات باعث گردیده که منطقه با بحران کم آبی مواجه شود . تحقیق حاضر در این راستا انجام گرفته است که با استفاده از مدلهای ریاضی بهینه سازی و شبیه سازی بتوان به مدیریت و توزیع مناسب آب در سیستم ٩ مخزنه حوضه کلامرز میانه پ رداخت. با توجه به تصادفی بودن مقدار آبدهی رودخانه ، حجم ثابت مخازن و همچنین سطح ثابت اراضی زیر کشت، یک مدل بهینه سازی خطی با محدودیت احتمالی نوشته شد و اجرا گردید . در این مدل فقط تنظیم درونسالی در نظر گرفته شده است . یکنواخت نمودن درصد کمبود برای همه مخازن د ر ماههای نیاز به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شد . نتایج حاصل از مدل نشان داد در شرایط واقعی به ویژه در مناطق خشک که در طراحی ، دبی با احتمال ٧٥ % در نظر گرفته می شود ، مقدار کمبود همواره بیش از ٦٠ % خواهد بود . برای بررسی اعتبار مدل از تکنیک شبیه سازی استفاده شد و این تکنیک مدل برنامه ریزی خطی با محدودیت احتمالی را مدلی مناسب برای برنامه ریزی ، طرح و بهره برداری از مخزن نشان داد