سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم صادقی مقدم –

چکیده:

آب همیشه و از دیرباز تا کنون، جزء اساسی ترین نیازهای بشر بوده و روزبه روز بر اهمیت و ارزش آن افز وده می شود . اما تغییرات جوی واستفاده های غیر اصولی و نیز دفع آب های آلوده به محیط، مسائل اقتصادی و زیست محیطی فراوانی را گریبانگیر جوامع ساخته است . بنابراین لزوم رویکرد به سمت استفادة اصولی از آب به گونه ای که مصرف آب و تولید پساب، حداقل گردد محسوس می باشد .
تکنولوژی پینچ قادر است با به کارگیری روش های مختلف، مصرف آب و تولید پساب واحدهای صنعتی را کاهش دهد . این تکنولوژی برای هر نوع فرآیند استفاده کننده ا ز آب کاربرد داشته و منحصر به صنایع شیمیایی نمی باشد . در تکنولوژی Water Pinch ش بکه های تبادل حرارت به شبک ه های تبادل جرم تبدیل می شوند . در مجموعة گردآوری شده به شرح و بسط روش های مختلف کاهش مصرف آب اعم از استفادة مجدد، احیا و بازچرخانی برای حالات مختلف فرآیندی نظیر جریانات تک آلاینده، چند آلاینده و نیز جریانات اجباری پرداخته شده است . علاوه بر این استراتژ ی انتق ال برای بهبود حداقل سازی مصرف آب ونیز روش هایی برای تخمین تعداد واحدهای تصفیه و احیا و نیز کاهش تعداد کلی واحدها ارائه گردیده اند .
سپس به بررسی واحد کلرآلکالی مجتمع پتروشیمی بندر امام پرداخته شده است . در این بخش روش جدیدی برای حل مسائل شامل جریان ات اتلافی ارائه گردیده است . این روش جامع تر ودر عین حال ساده تر از روش قبل می باشد ومشکلاتی را که در حل مساله با استفاده از روش قبل ایجاد می شود مرتفع می سازد .روش های ذکر شده در فوق، برای این واحد به کار گرفته شده و نها ی تاً مصرف آب واحد از ٣٩٥ t/h به ) ٢٦٨ t/h معادل٣٢ %( ومیزان پساب واحد ١٥٠ t/h به ) ٢٣ t/h معادل %)٨٤ آاهش یافته است .