سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی انرژی ایر

چکیده:

آماده سازی مواد خام، پخـت و تبـدیل کلینکـر بـه سـیمان از مهمترین مراحل فرآیند تولید سیمان هستند که در آنها صـرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی بسـیار مطلـوب است . بهره برداری از حرارتهای تلف شده بیشـتر بـه فرآینـد پخت که در آن سوخت مصرف می شود اختصاص می یابـد . حــدود ۳۰ درصــد قیمــت نهــایی ســیمان تولیــدی را قیمــت سوخت در بر می گیردکه این امر اهمیت بازیافت انرژی های اتلافی و کاهش شدت مصرف انرژی الکتریکی و حرارتـی را در کارخانجات سیمان نشان می دهـد . در ایـن تحقیـق نحـوة بازیافت انرژی از گریت کولر کارخانة سیمان هگمتـان مـورد بررسی قرار گرفته است . از حرارت هوای اضافی خنـک کـن می توان برای خشک کردن مواد خـام، خشـک کـردن زغـال، تولید بخار، پیش گرم کردن مازوت و تولید آب گـرم اسـتفاده نمود . پس از بررسی راههای فوق در کارخانه سیمان هگمتان، مشخص شد که تولید آب گـرم و پـیش گـرم کـردن مـازوت مناسب ترین و اقتصادی ترین طر ح جهـت بازیافـت حـرارت
هوای اضافی است . در صورت استفاده از انرژی اتلافی هـوای داغ خروجی گریت کولر برای پیش گرم کردن مازوت، سالانه در حدود ۴۴۵ میلیون ریال صرفه جویی اقتصادی درپی داردودرصــورت اســتفاده از آن بــرای گرمــایش آب بهداشــتی وگرمایشی کارخانه، سالانه حدود ۱۲۰ میلیون ریال صرفه جویی اقتصادی دارد . با توجه به میزان سرمایه گذاری هر یک از ایـن
طــرح هــا، زمــان بازگشــت ســرمایه در طــرح اول و دوم بــه ترتیب ۱/۵۳ و ۱/۴۷ سال می باشد . با اجـرای ایـن طـرح هـا، بازدهی خنک کن نیز حدود ۵/۱ درصد افزایش خواهد یافت .
طراحی نرم افزاری سیستم بازیافت انرژی با نرم افزار AspenB-JAC ، یافتن میزان صرفه جویی اقتصـادی سـالانة ناشـی ازبکار گیری موتورهای دور متغیر ) (VSD در فن هـای عمـدة
کارخانه سیمان هگمتان، با استفاده از نـرم افـزار Fan Save3 از جمله اقدامات انجام شده در این تحقیق می باشد که بـه طـور کامل مورد بررسی قرار گرفته اسـت . همچنـین میـزان انتشـار
آلاینده های هوا نیز با استفاده از نرم افزار محاسبه گردیده است .