سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید عمیدپور – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد ضامن – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران ( وابسته به جهاد دانشگاهی )
سیدمهدی سوفاری – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران ( وابسته به جهاد دانشگاهی )

چکیده:

HD فرآیند رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوایـا بـه اختصـاریکی از تکنولوژی هایی جدید برای تولید آب شیرین است که در سالهای اخیر توسـعه یافتـه اسـت . ایـن روش بـراین مبنـا استوار است که هوا قابلیت جذب و حمل میزان قابل تـوجهی بخار آب را دارد . آبشیرینکن HD دارای سـه بخـش اصـلی میباشد : بخش رطوبت زنی، بخش رطوبت زدایی و منبع تامین انرژی حرارتی مورد نیاز فرآیند . شدت مصرف انرژی حرارتی این روش کمتر از روش های معمول تولید آب شیرین اسـت و حتی می توان کل انـرژی حرارتـی مـورد نیـاز فرآی نـد را از طریق انرژی خورشید تأمین نمـود . تکنولـوژی HD در نقـاط مختلف دنیا در حال توسعه است . در ایـن مقالـه در ابتـدا بـه تشریح فرآیند HD پرداخته و سپس تکنیک های عملـی بهـره – برداری از این نوع آب شیرینکنها معرفی مـی شـود . در ادامه نتایج شبیه سازی کامپیوتری و بهینهسازی مصرف انـرژ ی در یک آب شیرینکن با ظرفیت ۸ لیتر بر ساعت ارایه می گردد و پارامترهای اساسی در طراحی آن و تاثیر هر کدام بـر میـزان مصرف انرژی مورد بررسی قرار میگیرد .