سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی زارع – فوق لیسانس مهندسی سیستمهای انرژی

چکیده:

الکتروموتورها بیشترین سهم مصرف برق صنایع را در کشورهای مختلف به خود اختصاص داده اند. آمار بیانگر آن است که حدود دو سوم انرژی الکتریکی صنایع در موتورهای الکتریکی مصرف م یشود. طی سالهای اخیر، راهکارهای متنوعی جهت بهینه سازی مصرف انرژی الکتروموتورها ارائه شده که حاکی از پتانسیل بالای صرف هجویی در آنها است. در مقاله حاضر به ارزیابی فنی- اقتصادی این راهکارها در الکتروموتورهای سه فاز بخش صنعت و تاثیر اجرای آنها بر کاهش تولید آلاینده های زیست محیطی بخش نیروگاههای کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعه موید این واقعیت است که استفاده از راهکارهای بهین هسازی مصرف انرژی در الکتروموتورها، صرفه قابل توجهی در اقتصاد ملی دارد. اجرای این راهکارها در یک دوره زمانی ٢٥ ساله (بطور تقریبی) منجر به ۷۴/۸ میلیارد کیلوواتساعت کاهش مصرف برق و ١٣٢٧٥ میلیارد ریال کاهش هزینه هادر بخش صنعت م یشود. در بخش عرضه نیز، کاهش ٥٧٠ مگاوات ظرفیت نیروگاهی و حداقل ۳۳۵۵/۷ های تخریب محیط زیست توسط نیروگاههای کشور را درپی خواهد داشت.