سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمودرضا قهارپور – سازمان بهره وری انرژی ایران
نادر سالک گیلانی – سازمان بهره وری انرژی ایران
داوود سرجی – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

الکتروموتورها که وظیفـة حرکـت اکثـر تجهیـزات محیطهـای صنعتی، تجاری و خانگی را بر عهده دارنـد بـیش از نیمـی از برق تولیدی در اغلب کشور ها را به خود اختصاص می دهند . در این مقال ه ابتدا بـه سـهم مصـارف الکتروموتورهـا در چنـد کشور اشاره شده است و سپس سعی شـده تـا بـرآوردی هـر چند تقریبی از سهم مصـارف الکتروموتورهـا در ایـران ارائـه گردد . در ادامه توجیه اقتصادی استفاده از موتور رانـدمان بـالا در مقایســه بــا موتــور اســتاندارد و همچنــین افــت رانــدمان الکتروموتورهای تعمیری مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایـان لزوم بررسی کیفیت و راندمان الکتروموتورهای نو و تعمیـری و پتانســـیل صـــرفه جـــویی انـــرژی ناشـــی از بکـــارگیری الکتروموتورهــای رانــدمان بــالا و بهبــود وضــعیت تعمیــر الکتروموتورها در کشور و روشهای دستیابی به آن بیـان شـده است