سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم ورمزیار – کارشناس ارشد مهندسی آب – آب و فاضلاب
مجتبی فاضلی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در طراحی سیستم جمع آوری آب چاه ها توسط یک خط انتقال مشترک عموماً تأثیر متقابـل آنهـا بـر یکدیگر در مواقعی که برخی از چاه ها از مدار خارج شوند در نظر گرفته نمی شود . حال اگر تعـدادی از چاهها از مدار خارج شوند، دبی هر کدام از چاه های موجود افزایش پیدا مـی کنـ د . ایـن امـر مـی توانـد موجب آسیبهای جدی به چاه و همچنین اثرات منفی بـر روی پمـپ هـای دیگـر گـردد . اسـتفاده از پمپ های با دور متغیر برای کنترل و ثابت نگهداشتن دبی، یکی از روشهایی است که می توان برای رفع این مشکل به کار برد . با تغییر دادن دور هر پمپ در مواقع خاموش ب ودن تعدادی از پمپ ها می توان از مصرف بیش از حد انرژی الکتریکی و آسیب های احتمالی به چاه ها جلـوگیری و طـولانی کـردن عمـر مفید پمپ و چاه شد . مطالعه بر روی خط انتقال شهر محمدیه استان قزوین، برآورد اقتصادی اسـتفاده از پمپ های با دور متغیر در مقایسه با سیستم موجود ، حاکی از ۱۴ درصد کاهش در هزینه های خـط انتقال در یک دوره ۱۰ ساله و ۱۶ درصد کاهش در مقدار مصرف انرژی الکتریکی سالانه می باشد .