سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یونس آذریون – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
سامند حسن زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
سیدمهدی پسته – استادیار گروه مکانیک

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون مصرف سوختهای فسیلی به عنوان منابع محدود انرژی و تأثیر آن بر محیط زیست, انرژی خورشیدی این منبع لایزال می تواند بعنوان جایگزین مناسب, بخش عظیمی از نیازهای انرژی سوختی کشور را مرتفع سازد.در مقالة حاضر ضمن نگرش اجمالی به معرفی سیستم های آبگرمکن خورشیدی و با تأکید بر استفادة این نوع سیستم ها جهت تأمین آب گرم مصرفی ساختمان, تحلیل کاملی از یک مطالعة موردی روی آپارتمان چهار طبقه با ۱۶ واحد, با در نظر گرفتن سیستم حرارت مرکزی و آبگرمکنهای خورشیدی, بعمل آمده و در ادامه ضمن معرفی سیستم های گرمایش کفی و نقش این نوع سیستمها در صرفه جوئی مصرف سوخت و همچنین توزیع بهینة حرارت در محل, مقایسة کلی بین این نوع سیستمهای گرمایشی برای ساختمان مورد مطالعه از نظر صرفه جوئی انرژی, صورت گرفته است.بر اساس نتایج بدست آمده, سیستم ترکیبی گرمایش کفی و آبگرمکن های خورشیدی را می توان بعنوان یک سیستم بهینه معرفی کرد.در نهایت, نتایج این تحقیق به کل کشور تعمیم داده شده و میزان صرفه جوئی سالیانة انرژی در کشور برآورد شده است.