سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عیسی فرمانی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که سیستم های موتور الکتریکـی سـهم قابـل تـوجهی از مصـرف انرژی الکتریکی را به خود اختصاص داده اند . آن هـا بـه طـور وســیعی در بخــش هــای مختلــف صــنعتی، خــانگی، اداری، کشاورزی و عمومی کاربرد دارند . در آمریکا در سال ۹۴ ، %۶۹ از کل انرژی الکتریکی مصرفی در بخش صـنعت را بـه خـود اختصاص داده اند . در اروپا در سال ۲۰۰۰ ، %۶۵ از کل انـرژی الکتریکی بخش صنعت توسط موتـور هـای الکتریکـی بخـش صنعت مورد استفاده قرار گرفته است . در ایران نیز در سال ۷۳ ، حدود %۳۸/۵ از کل انرژی الکتریکی مصرفی کشـور و %۶۵/۵ از انرژی الکتریکی بخش صنعت توسط موتورهای الکتریکـی صورت گرفته است . بنابراین با توج ه به میزان مصرف انـرژی سیستم های موتور الکتریکی ، برنامه بهینه سازی مصرف انـرژی در موتورهای الکتریکی هم به دلیل صـرفه جـویی هـای قابـل توجهی که در مصرف و تقاضای انرژی خواهد داشـت و هـم بــه دلیــل اثــرات مثبــت زیســت محیطــی و کــاهش گازهــای گلخانه ای ناشی از نیاز کمتر به احدا ث نیروگاه هـا ، از اهمیـت ویژه ای برخوردار می باشد . در این مقاله ابتدا به بررسی اهمیت توجه به مصرف و بهینه
سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی پرداخته شـده و پس از آن روشهای مختلف صرفه جویی انـرژی شـامل تـامین توان با کیفیـت مناسـب ، انتخـاب درسـت موتـور الکتریکـی ، استفاده از موتورهای بیش بازده و پـر بـازده ، کـاهش سـرعت موتورهای الکتریکی، به کـارگیری ESD1 ، ، مـدیریت زمـان کارکرد موتور، استفاده از اتصال سـتاره ، اسـتفاده از تجهیـزات انتقال نیروی مکانیکی بـا بـازده بـالاتر و نگهـداری و تعمیـر مناسب در سیستمهای موتـور الکتریکـی مـورد بررسـی قـ رار می گیرد .