سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمدالله محمدنژاد – رئیس هیئت مدیره سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

چکیده:

وقوع انقلاب صنعتی در غـرب، حاصـل بـه خـدمت گـرفتن انرژی در توسعه صنعت و فن آوری بوده است . با ایـن حـال، فرآیند بهینه سازی مصـرف انـرژی در جهـان توسـعه یافتـه صنعتی در چارچوب ض رورتها و سیاسـتها همچنـین اعمـال مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی عمری در حدود سـه دهه دارد . این نوشـتار بـر آن اسـت تـا بـا پـرداختن بـه اهـم ضرورتها در مباحث مدیریت مصرف انرژی در ایران، به تبیین سیاستهای راهبردی در توسعة بهینه سازی مصـرف انـرژی در ایران بپردازد