سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم سعیدی زاد –

چکیده:

در دهه های اخیر بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع توسط روش های گوناگون رواج یافته است . موقعیت های کاهش مصرف انرژی در فرآیندهای شیمیایی از دو جنبه قابل بررسی است : -١ ممیزی انرژی و فرصتهایی که از این طریق شناخته می شود . -٢ اینتگره کردن فرآیند که منجر به بهبود فرآیند وکا هش مصر ف انرژی خواهد شد . یکی از موارد قابل بررسی در اینتگره کردن فرآیند بررسی شبکه مبدل های حرارتی هر واحد و در صورت امکان کاهش مصرف انرژی آن می باشد . به همین منظور شبکه مبدل های حرارتی واحد پلی وینیل کلراید مشخص شد سپس با بررسی تک تک جریان های گرم و سرد با زیافت حرارتی بین جریان های گرم وسرد موجود به علت محدودیت های فرآیندی نظیر ناپیوسته بودن برخی از جریان ها، شرایط سخت کنترلی برخی دیگر، فاصله زیاد بین بعضی از جریان های سرد وگرم و … امکان پذیر نشد ولی چهار جریان از میان جریان های گرم را به سبب دارا بودن شرا یط دما و فشار یکسان می توان با یکدیگر مخلوط وبه صورت یک جریان گرم در تولید بخار استفاده کرد . در این طرح اگرچه مقدار زیادی بخار تولید نمی شود ولی منجر به کاهش مصرف مقدار زیادی آب خنک کننده می گردد که در خنک کردن این جریان های گرم استفاده می شود و صرفه جویی ) ٨٧ ( million Rial/yr را در پی خواهد ٥bar) سال می باشد . در ضمن بخار ٥/٥ میلیون ریال می باشد و مدت زمان بازگشت سرمایه ٤٨٠ داشت . مقدار سرمایه گذاری / ٢ و )١٢٥ Cْ تولید شده در فرآیند قابل استفاده است