سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا توحیدی مقدم – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
محمد نصری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
فرشاد قوشچی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
فرشید جمشید پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام زراعی شامل رهیافت ها یی است که وابستگی کشاورزان به برخی نهاده های کشاورزی را کاهش می دهد و منجر به افز ایش سودمندی مزرعه ، کاهش تخریب محیط زیست و تعادل بین نسل ها می گردد . به منظور بهینه سازی مصرف کودهای فسفاته در زراعت ارقام دانه ای ذرت آزمایشی بصورتفاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار شامل دو عامل ، عامل اول بذور هیبرید در دو سطح : ١ -‐ بذر هیبرید دانه ای دیررس ٧٠٤ و ۲- بذر هیبرید دانه ای دیر رس ٧٠٠ کرج و عامل دوم منبع فسفر در چهار سطح شامل ١‐- میزان توصیه شده کود فسفره سوپر فسفات تریپل بر مبنای آزمون خاک به میزان ١٥٠ کیلوگرم در هکتار ، ٢- میزان توصیه شده کود فسفره سوپرفسفات تریپل بر مبنای آز مون خاک به میزان ١٥٠ کیلوگرم در هکتار + تلقیح بذرها با باکتری های سودوموناس پوتیدا و باسیلوس ، ٣ -‐ نصف میزان توصیه شده کود فسفره سوپر فسفات تریپل به میزان ٧٥ کیلوگرم در هکتار + تلقیح بذر با باکتری های سودوموناس پوتیدا و باسیلوس لنتوس ، ٤ ‐- عدم مصرف کود فسفره شیمیایی و باکتری های محلول کننده فسفات اجرا گردید و تاثیر آن ها بر روی برخی از صفات ذرت از قبیل درصد روغن ، درصد پروتئین، درصد فسفر دانه و عملکرد دانه بررسی گردید . نتایج علاوه بر آنکه نشان داد که در تیمار هایی که در آن ها از کودهای بیولو ژیک به همراه مقادیر مطلوب کودهای شیمیایی فسفاته استفاده شده بود مقادیر درصد روغن ، درصد فسفر دانه ، عملکرد دانه از تیمار هایی که در آن ها از کودهای شیمیایی فسفره استفاده شده بود و تیمار شاهد از نظر آماری معنی دار بود ، از طرف دیگر نشان داد که در حضور باکتری های محلول کننده فسفا ت میزان مصرف کودهای شیمیایی فسفات نیز تا ٥٠ درصدکاهش می یابد.