سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

خلیل اژدری – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

سیستم کود آبیاری مـؤث رترین روش بـ ه کـار گیری آب در آ بیـاری سـبزیجات و محـصولات بـاغی مـی باشـد . از آنجـا کـه مناسب ترین مدیریت به کار گیری آب و مواد حاصل خیز کننده در این روش موجود است لذا ایـن سیـستم امـروزه کـاربرد وسیعی دارد . به کار گیری آب و مواد غذایی از طریق سیستم آبیاری قطره ای باعث ذخیره شدن ماده غذایی در ناحیـه ریـشه و به حداقل رسیدن آب شویی و آب خار ج شده از زیر ناحیه ریشه گیاه می شود . تحقیق حاضر به منظور بررسی این موضوع از دیدگاه مدل سازی صورت گرفت . نتیجه حاصل از تح قیق نشان داد که توزیع هفتگی کود هـای مـورد نیـاز گیـاه پیـاز بـر اساس آب مورد نیاز گیاه و آبیاری هر ۴۸ ساعت یک بار باعث بالا رفتن بازده مصرف آب و مصرف نیتـروژن توزیـع شـده می گردد . نتیجه دیگر ح اکی از آن است که متوسط عملکرد پیاز در سیـستم کـود آبیـاری ۱۳۴ تـن در هکتـار بـوده کـه در سطح ایران تاکنون بیش ترین مقدار را نشان داده و نسبت به آبیاری کرتی ۳۶ درصد افزایش محصول داشته است . هـم چنـین بیش ترین مقدار عملکرد مربوط به تیماری بوده که ۷۲ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در آن به صورت هفتگی و با روش کود آبیاری توزیع گردیده بود . این تیمار نسبت به آبیاری کرتی ۴۲ در صد افزایش عملکرد و ۵۳ درصد افزایش بـازده مـصرف آب را داشته است . نتیجه مربوط به شبیه سازی حرکت آب در محیط متخلخل در این تحقیـق نـشان داد کـه از مجمـوع آب توزیع یافته در ناحیه ریشه گیاه پیاز در خاک های شنی لومی، شنی لومی رسی، لوم، سیلت و سیلتی رسی لـومی بـیش تـرین مقدارآب خارج شده از زیر ناحیه ریشه در خاک شنی لومی به مقدار ۱/۸ درصـد و کـم تـرین مقـدار آن در خـاک سـیلتی رسی لومی ۰/۷ درصد بوده است .