سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر برنا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا
کریم مظاهری – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده

چکیده:

در این مقاله محدوده بهینه برای معیار همگرایی در روش تمام ضمنی حل جریانهای غیر لزج پایا مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور پس از گسسته سازی معادلات اویلر حاکم، دستگاه معادلات خطی بدست امده به روش های GMRES (m) و BiCGS با ترکیب پیش شرط های ILU(n) و Jacobi حل شده است. که برای اعمال این روش ها از کتابخانه PETSC استفاده شده است. مهمترین شرط توقف برای همگرایی ، دقت نسی حل دستگاه و حداکثر تکرار داخلی مجاز می باشد. حل جریان پایای حول ایرفویل NACA64A010 در سه رژیم جریان زیر صوت ، گذر صوت و فراصوت مورد بررسی قرا رگرفته است. با توجه به اینکه برای حل مسائل ناپایا از روش دو زمانه اسستفاده میشود، نتایج بدست آمده قابل تعمیم و استفاده در مسائل ناپایا نیز می باشد. نشان داده شده است که محدوده بهینه ای برای پارامترهای شرط توقف وجود دارد و این محدوده بهینه برای پارامترهای مورد بررسی و برای روش های حل مختلف در سه رژیم جریان مختلف ارائه شده است که با استفاده از آنها می توان روش های حل دستگاه معادلات خطی را بصورت بهینه بکار گرفت وبطور متوسط زمان محابات را حدود ۵۰ درصد کاهش داد.