سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شکرالله بهرامی سامانی – دانشکده برق – دانشگاه مازندران بابل – ایران
خلیل گرگانی فیروزجاه – دانشکده برق – دانشگاه مازندران بابل – ایران
جواد روحی – دانشکده برق – دانشگاه مازندران بابل – ایران
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشکده برق – دانشگاه مازندران بابل – ایران

چکیده:

پیل های سوختی به عنوان تامین کننـده هـای قـدرت جدیـد جایگاه ویژه ای در صنعت برق پیدا کرده اند . قابلیـت هـایی چون بهره برداری آسان ، قابلیت اطمینان بالا ، امکان حمـل و نقل ، آلودگی کم، عم لکرد طولانی مدت و راندمان بالا توجـه روز افزونی را نسبت به این منابع ارزشمند انرژی باعث شـده اند . با نصب پیل های سوختی نیرو گاه هـای کوچـک، شـبکه غیر متمرکز نیرو گسترده می گردد . تـوان تولیـدی پیـل هـای سوختی به راحتی قابل افزایش اسـت، بـه طـوری کـه امکـان تولید برق مستق یم با کیفیت بالا را در اختیـار قـرار مـی دهـد . وجود چنین منابع انرژی به یاری توانمندی ادوات الکترونیـک قدرت، امکان دسترسی به سطوح دلخواه ولتـاژ را فـراهم مـی سازد .
مبدل های الکترونیک قدرت نقش عمـده ای در تبـدیل تـوان DC تولیدی توسـط سـلول هـای سـوختی کـه عمـدتا دارایتغییرات وسیعی نیز می باشند، ایفا می کنـد . در ایـن مقالـه از توپولوژی اینورتر شش سوئیچه تک فاز بـرای تبـدیل قـدرتDCبه AC استفاده شده است . اینورتر مـذکور بـا اسـتفاده ازکنترلر های ولتاژ و جریان در دو مد تفاضلی و مشترک بـرای تبدیل قدرت خروجی یک مبدل بوست که توسـط یـک پیـل سوختی تغذیه می شود را در شرایط بار متغیـر اعـم از مـورد استفاده قرار می دهد . همچنـین روش جدیـدی بـرای تعیـین مقادیر بهینه کنترلر های ولتاژ و جریان جهت کـاربرد در پیـل های سوختی ارائه می گردد . از مزایای این روش این است که مقدار بهینه کنترلر های ولتاژ و جریـان را بـرای THD بسـیار پایین، قابلیت اطمینان بالا و تبـدیل ولتـاژ متغیـر سـلول هـای سوختی به مقادیر سینوسی بالاتر از آن در دو سر بار در اختیار قرار می دهد . نتایج شبیه سازی با نرم افزار MATLAB بـرای بررسی روش مذکور ارائه شده است .