سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم کاویانی بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدتقی صادقی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تغییر شرایط عملیاتی در راکتور سنتز آمونیاک، میزان تولید آمونیاک را با تغییر در سرعت واکنش تحت تاثیر قرار م یدهد. در کار حاضر میزان این تاثیر با بهین هسازی شرایط عملیاتی راکتور سنتز آمونیاک بررسی شده است. قبل از انجام بهین هسازی با استفاده از مدل مناسب انتخاب شده، راکتور به صورت ی کبعدی مدل شده و نتایج حاصل با داده های صنعتی موجود مقایسه گردید. نتایج نزدیک مد لسازی با داده های صنعتی نشان م یدهد که م یتوان از مدل ی کبعدی جهت بهین هسازی استفاده نمود. با استفاده از نر مافزارMatlabو تابع الگوریتم ژنتیک، مقدار جریان های کوئنچ جهت حداکثر تولید آمونیاک در انتهایبستر چهارم راکتور بهینه شد. پس از انجام بهین هسازی, میزان تولید آمونیاک % ۳/۳افزایش یافته و غلظت آمونیاک در انتهای راکتور از ۰/۰۸۳۶ به ۰/۰۸۴۲ رسید.