سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا براتی – دانشکده متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشکده متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
علی رضا بدیعی – دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش سلژل خود احتراقی و افزودن سورفکتانت اِن دسیل تری متیل آمونیوم برماید، نانوپودرهای مغناطیسی فریت نیکلروی سنتز شدند . ژل هایی از نیترات فلزهای آهن، نیکل و روی و اسید سیتریک با افزودن نسبت های مولی مختلف سورفکتانت به مجموع نیکلروی، در حالت استفاده از آمونیاک به عنوان عامل تنظیم کننده pH تهیه گردیدند . نتایج نشان داد که احتراق ژل های نیترات و سیترات با نسبت های مولی مختلف، در هوا رفتاری خود پیشرونده دارد . همچنین با استفاده از بررسی های XRD و SEM نسبت مولی Surf/(Ni, Zn) برابر ۰/۰۳ با اندازه بلوری حدود ۱۸ نانومتر به عنوان نسبت بهینه با کمترین اندازه بلوری ذرات تعیین گردید .