سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی قبیتی حسب – گروه مهندسی متالورژی ومواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سید علی سید ابراهیمی – گروه مهندسی متالورژی ومواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
علی رضا بدیعی – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق با روش سل – ژل خوداحتراقی وافزودن سورفکتانت کاتیونی ان دسیل تری متیل آمونیوم برماید، نانوپودرهای سرامیک مغناطیسی هگزافریت استرانسیم سنتزشدند . ژلهایی ازنیترات فلزهای آهن واسترانسیم واسیدسیتریک با افزودن نسبتهای مولی مختلف سورفکتانت به استرانسیم تهیه گردیدند . تری متیل آمین نیز به عنوان عامل تنظیم کننده pH مورداستفاده قرارگرفت . نتایج نشان دادکه احتراق ژل درهوا رفتاری خود پیشرونده دارد . محصول احتراق دردمای °C800 به مدت یک ساعت کلسینه گردیدتا هگزافریت تشکیل شود . نسبت مولی سورفکتانت به استرانسیم برابر۰/۴ با اندازه بلورهای۲۷/۲ نانومتربه عنوان نسبت بهینه تعیین گردید