سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم قالی ئی – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی – پژوهشکده خراسان
حسن خالقی – استادیار، بخش مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نیروی پسا به عنوان مهمترین عامل کاهنده بردراکت همواره مورد نظر طراحان است. دماغه راکت سهم عمد ای از نیروی پسا را به عهده دارد. در این تحقیق، نیمرخ بهینه برای راکت زمین به زمین بدون کنترل با سرعت مافوق صوت معرفی شده است. این نیمرخ موسوم به بهینه ابر صوتی دارای حداقل ضریب پساست. ضریب پسای فشاری نقش تعیین کننده داشته و با حل معادلات حاکم بر جریان اطراف دماغه محاسبه شد. ضریب پسای اصطکاکی از حل جریان یکنواخت بر روی صفحه تخت معلوم شد و برای یک راکت واقعی نشان داده شد که اگر نیمرخ بهینه با حجم و قطر یکسان جایگزین نیمرخ Ogive شود، به طور متوسط ضریب پسای دماغه ۵۰% و بالنتیجه ضریب پسای راکت ۱۰% کاهش خواهد یافت. و در اثر کاهش نیروی پسا، برد راکت ۷% افزایش می یابد.