سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی تشکری هاشمی – دانشیارعلوم کامپیوتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی قطعی – دانشجوی دکترای تحقیق در عملیات و نظریه شبکه، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده:

بهینه سازی مقادیر پارامترهای کنترلی شبکة حمل و نقل نظیر چراغ راهنما از اهداف طراحی یک سیستم مدیر یت شبکه است . لیکن این مساله در ارتباطی دو طرفه با میزان جریانهای تعادلی شبکة مورد نظر است . هدف در این مقاله پیاد هسازی توام مسالة تنظیم چراغ راهنما و جریانهای تعادلی کاربر در قالب یک برنامه ریزی دو سطحی و سپس به کارگیری مدله ای شبکه نظیر مدل کمترین هزینة ان تقال چند محموله ای و آلگور ی تم نقطه درون ی برای بسط یک روش برای یافتن مقادیر بهینة زمان چراغ راهنما و جریانهای تعادل کاربر به صورت همزمان است .