سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید فراهت – گ روه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین عجم – گ روه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرامرز سرحدی – گ روه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در مقاله حاضر، هیترهای هوایی خورشیدی توسط مفهوم اکسرژی بهینه سازی شده اند . بدین منظ ور مدل ریاضی جامعی از شرایط عملکرد حرارتی و اپتیکی هیتر به دست آورده شده است . در این مدل ریاضی اغلب پارامترهای هندسی و شرایط عملکرد آن به عنوان متغیر فرض شده اند . پس از این مدل سازی، با معرفی مفهوم اکسرژی روابطی برای مؤلفه های مختلف معادله تعادل اکسرژی هیتر به دست آورده شده است . توسط این روابط، معادله راندمان اکسرژی هیتر بر حسب یک سری از پارامترها به دست آورده شده است . پس از این مدل سازی، ضمن متغیربودن ضریب افت حرارت کلی هیتر و سایر ضرایب انتقال حرارت و تصحیح خطای رایج در مورد استفاده از راندمان پتلا جهت به دست آوردن رابطه اکسرژی تابشی خورشید، راندمان اکسرژی هیتر به دست آمده است . در انتها توسط توابع بهینه سازی جعبه ابزار نرم افزارMATLAB شرایط عملکرد هیتر و پارامترهای طراحی هندسی آن برای حداکثرشدن راندمان اکسرژی هیترپیدا شده اند و نمودار راندمان اکسرژی برحس ب برخی پارامترها رسم شده است . علاوه بر افزایش راندمان اکسرژی، مفیدبودن این روش برای چنین سیستم هایی نتیجه شده است .