سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالله آورا – دانشگاه خلیج فارس ایران
احسان دانشگر – دانشگاه خلیج فارس ایران

چکیده:

ارتفــاع قرارگیــری واحــد تهویــه مطبــوع، زاویــه وزش بــاد و سرعت وزش هوای خروجی از دستگاه ، با تغییر دادن ضریب انتقال حرارت و شرایط مرزی داخلی باعـث تغییـر در میـزان مصرف انرژی در ساختمان می شوند و انتخاب بهینـه ایـن پارامترها می تواند میزان مصرف انرژی را به نحو چشـمگیری کاهش دهد . مطالعات آزمایشگاهی در زمینه مصرف انرژی در سـاختمان و آنالیزهای محیط پیرامون، بسیار وقت گیر و پر هزینه بـوده و به سنسورها و تکنیکهای اندازه گیـری پیچیـده ای نیـاز دارد . بنابراین استفاده از CFD برای طراحی بهینه سـاختمان هـا و سیستمهای تهویه مطبوع ، بسـیار مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه است . در این مقاله تأثیر تغییرات ارتفاع ، سرعت و زاویه وزش بـاد یک واحد تهویه مطبوع انفرادی ( کـولر ) ، بـر توزیـع دمـا ، سرعت و حرارت ورودی به اتـاق بـا اسـتفاده از نـرم افـزارFLUENT مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور یـافتنارتفاع، زاویه و سرعت بهینه برای واحد تهویه مطبوع میـزان انتقال حرارت اتاق با محیط بیرون محاسبه و مقایسه شده است .