سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مسعود رحیمی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی، دانشگاه رازی
سیدسیاوش مدائنی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی، دانشگاه رازی
فرشید هاشمی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی، دانشگاه رازی، شرکت مهندسی و توسعه نفت

چکیده:

در این تحقیق ب ا استفاده از نرم افزار HYSYS اثرات تغییر در پارامترهای طراحی واحد جدید شیرین سازی گازبه نام آما ک مورد مطالعه قرار گرفته است . پارامترهای تحت بررسی شامل : غلظت دی اتانول آمین – دمای آمین ضعیف – فشار آمین ضعیف – میزان جریان آمین ض عیف در گردش – میزان جریان بالاسری از برج عریانساز ( بارحرارتی ریبویلر ) – تغییر در نوع آمین مصرفی ازMDEA به DEAتعداد سینی ها در برج جذب کننده و –عریانساز و استفاده از بخار باز بجای آب جبرانی به سیستم می باشند . پس از تغییر در پارامترهای طراحی و نتایج ح اصل از آنها، چندین مورد مطالعاتی که پارامترها بطور همزمان تغییر می کردند، در نظر گرفته شده و تأثیر هریک از آنها بر مشخصات گاز تصفیه شده و هزینه عملیاتی تحت بررسی قرار گرفتن د. بهترین مورد مطالعاتی انتخاب شده توانائی کاهش هزینه عملیاتی تا بیش از ٢ میلیون د لار در سال را بدون تغییر چندانی در مشخصات گاز تصفیه شده دارا بود.