سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدابوالحسن محمدی –

چکیده:

گاز خروجی از مخازن طبیعی در یک دما و فشار با بخارات آب به صورت اشباع می باشد که این بخارات در اثر افت فشار تبدیل به مایع شده و باعث خوردگی، تشکیل هیدرات و مسدود شدن مسیر جریان گاز در خطوط لوله انتقال می گردد . برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق ورسیدن به مشخصه لازم جهت فروش گاز، نم زدائی انجام می پذیرد . نم زدائی گاز بسته به اقتصاد مسئله و شرایط محیطی به چهار روش استفاده از روش سرمایش ، واکنش گرهای شیمیائی، جاذب های جامد و خشک کن مایع ( گلایکول ) صورت می گیرد . گلایکول هائی که در سیستم نم زدائی مورداستفاده قرار می گیرند عبارتند از منواتیل ن گلایکون ، دی اتیلن گلایکول ، تری اتیلن گلایکول و تترا اتیلن گلایکول . تری اتیلن گلایکول به علت فشار بخار پائین، پایداری بیشتر نسبت به انواع دیگر گلایکول در مقابل درجه حرارت سیستم احیاء، قابلیت رسیدن به خلوص بالاتر از٥ / ٩٩ درصد در اکثر واحدهای نم زدائی دنیا مورد استفاده قرار می گیرد . این مطالعه به منظور بهینه سازی واحدهای نم زدائی پا لایشگاه جنوب ( با تری اتیلن گلایکول ) صورت پذیرفته است . در ابتدا ضمن مرور فرآیند موجود، شیبه سازی واحدهای نم زدائی در شرایط عملیاتی تابستان و زمستان توسط نرم افزار PROII انجام گرفت . پس از تطبیق مدل با اطلاعات عملی به منظور رسیدن به نقطه شبنم آبی مورد نیاز و ک اهش هرزرفت گلایکول تأثیر عوامل مختلف فرآیندی ( دما وفشار ) بررسی و سپس مشکلات عملیاتی این واحدها مورد توجه قرار گرفت . نقاط مختلف هرزرفت عبارتند از : مسیر گاز خروجی از برج های نم زدائی، مخزن تبخیر آنی، برج تغلیظ، نشتی تلمبه ها، شیرهایطمینان، سرریز گلایگول از سینی دود کشی برج جذب و عدم رعایت اصول فرآیندی . نتایج بررسی ها نشان می دهد که مقدار هرزرفت با مقدار محاسبه شده اختلاف فاحشی دارد و لذا در پایان راه حل مناسب بر مبنای بهبود شرایط کیفی گلایکول با فیلتراسیون مناسب، برقراری شرایط هیدرولیکی گاز و گلایکول در برج های نم زدائی با تثبیت سرعت مناسب گاز و تعیین عوامل دما، فشار و دبی جهت نزدیک شدن به شرایط تعادل ترمودینامیکی در فرآیند نم زدائی ارائه گردیده است .