سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا حاجی پور – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گروه صنایع شهید همت – صنعت شهید موحد
علی اصغر جعفری – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده
مهرزاد بهزادی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک پژوهشکده هوادریا

چکیده:

در این مقاله، سازه اصلی یک نوع موشک سه مرحله ای سوخت مایع از نظر وزنی بهینه شده است . تابع هدف، کـم کـردن وزن سازه اصلی تا حد ممکن با توجه به محدودیت ها و شرایط دا ده شده می باشد . محدودیتهـا شـامل اسـتفاده از مـواد قابل دسترس، ضریب بار کمانش، بارگذاری، استفاده از المانها و مقاطع استاندارد برای آنالیز سازه میباشد . در ایـن راسـتا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کتابخانه المانی، سازه اصلی موشک از نظر وزنی بررسی و بهینه شـده ا سـت . شـایان ذکـر است از نرمافزار NISAII برای تحلیل سازه و از برنامه QBASIC برای انجام فرآیند ژنتیک استفاده میگردد