سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن حقی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا ، کارشناس
مهران میرشمس – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافض
احد فضلی – کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مه
سعید ایرانی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله مدل طراحی کمانشی پوسته های استوانه ای تقویت شده در معرض نیروی محوری فشاری و فشار خارجی مورد بررسی قرار گرفته است این مدل توسط سه روش بهینه شده است روشهای بهینه سازی بکار رفته عبارتند از روش الگوریتم ژنی، روش گام تصادفی و روش جستجوی تصادفی. متغیرهای در نظر گرفته شده در طراحی، ضخامت پوسته، ابعاد و تعداد تقویت کننده های طولی و عرضی در نظر گرفته شده اند. قیود طراحی مربوط به پوسته، کمانش پانل رینگ و پانل استرینگر و محدودیتهای ساخت هستند. در نهایت برای الگوریتم معرفی شده، کد کامپیوتری تهیه شده و نتایج بدست آمده نسبت با حالت غیر بهینه و نتایج عددی بدست آمده توسط مقالات دیگر، مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است.