سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا کارگر دیانتی – سرپرست واحد تولید و کنترل، امور معدن مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

مسئله کنترل عیار و دقت مورد نیاز، یکی از دست و پا گیرترین مسائل معدنکاری است. عدم کنترل دقیق عیارها، تقریبا در تمام معادن سبب بروز مشکلات جدی می شود. کنترل عیار بر اساس اطلاعات حاصل از نمونه گیریهای دقیق و مرتب انجام می گیرد. روش نمونه گیری به نوع معدن بستگی دارد، که در معدن مس سرچشمه در حال حاضر نمونه گیری از چالهای استخراجی بوده و چهت ارائه طرح استخراج روزانه از اطلاعات این چالها استفاده می شود. برای تعیین دقت (نوسانات) عیاری خوراک کارخانه بایستیخطاهای نمونه برداریدر معدن و ازمایشگاه (واریانس رویهم رفته) ، واریانسهای تخمین بلوک و پراکندگی عیارها در تناژارسالی مشخص باشند که با معلوم بودن این واریانسها،در سطح اعتماد معین میتوان مقدار نوسانات عیاری خوراک کارخانه را براورد کردو بامحاسبه واریانستخمین سیستم نمونه گیری سیستماتیک در تغلیظ (n نمونه در زمان T) و بهره گرفتن از آزمونهای آماری می توان معنی دار بودن اختلاف عیاری بین معدن و تغلیظ را جستجو کرد. با استفاده از روش آماری طرح های چند عاملی، پارامترهای معدنی موثر بر بازیابی کارخانه تغلیظ عیار، درصد CuO/Cu ، درصد Fe و نسبت کالکوسیت به کالکوپیریت خاک تعیین گردیدند. همچنین بامقایسه نتایج نمونه گیری از چالهای استخراجی درحالتهای مختلف مشخص گردید که روش نمونه گیری با سه ظرف اگر به نحو صحیح انجام گیرد، حالت بهینه خواهد بود. با افزایش تعداد کارگاههای استخراج و چگالی شبکه حفاری، استفاده از بیل های الکتریکی کوچکتر روی جبهه کاری های سولفوری، کاهش واریانسهای مراحل مختلف نمونه برداری، پر نگه داشتن انبار خاک کارخانه و تاخیر در مصرف خاک می توان از نوسانات عیاری خوراک کارخانه کاست.