سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ولی ا… بابایی پور – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئ
احمدرضا ولی – دانشجوی دکترای مهندسی برق – کنترل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت ع
منصوره السادات سیدکریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

بهینه کردن فرایندهای بیولوژیکی با هدف کاهش تعداد آزمایش ها، افزایش ایمنی و درستی عملیات، ماکزیمم کردن محصول و بهبود کیفیت آن انجام می گیرد . در این مقاله ، مراحل مختلف بهینه سازی ( شامل تعریف ساختار مدل، شناسایی پارامترها و تهیه قانون کنترل بهینه ) فرایند تخمیر فدبچ با استفاده از مدلهای ریاضی و مدلهای غیرخطی مانند شبکه های عصبی مصنوعی ) ) Artifical Neural Network شرح داده می شود با انجام این مراحل، یک الگوی خوراکدهی بهینه جهت دستیابی به بیشترین مقدار محصول در مدت معین بدست می آی د و سپس جهت انجام صحیح فرایند، کنترل پس خور ) ) Feedback Control اعمال می شود . در پایان مقاله یک نمونه عملی ارائه می گردد .