سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش کدیور – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیندها، دانشکده مهندسی شیمی
محمدتقی صادقی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیندها، دانشکده مهندسی شیمی
رحمت ستوده قره باغ – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه تهران
مهرک محمودی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیندها، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

شبیه سازی و بهینه سازی راکتور صنعتی هیدروژناسیون استیلن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. به علت پیچیدگی واکنشهای هیدروژناسیون استیلن، هیچ یک از سینیتیک های پیشنهاد شده توسط محققین مختلف نمیتواند سینتیک کاملاً دقیق فرایند تلقی شود و لازم است که پارامترهای سینتیکی با انجام شبیه سازی و بهینه سازی برای یک بازه شرایط عملیاتی مشخص تعیین گردند. با توجه به وجود نقاط محلی زیاد در فضای حل مسأله و غیرخطی بودن تابع هدف ، در این تحقیق الگوریتم ژنتیک و نیز روش (Simulated Annealing) SA برای بهینه سازی پارامترهای سینتیکی واکنش، به کار گرفته شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده اند. با توجه به مدلی سینتیکی انتخاب شده، راکتور هیدروژناسیون استیلن در نرم افزار Hysys شبیه سازی شده است. از طریق اتصال نرم افزار Hysys و MATLAB ، بهینه سازی پارامترهای سینتیکی مدل، در نرم افزار MATLAB به صورت همزمان به گونه ای انجام گردد تا حداقل خطا به دست آید. تخمین پارامترهای سینتیکی واکنش هیدروژناسیون استیلن روی کاتالیست صنعتی در شرایط عملیاتی صنعتی برای یک پتروشیمی نمونه در بازه یک ساله بدست آمد. همچنین تأثیر پارامترهای مؤثر بر بازده الگوریتم ژنتیک برای این مسأله، بررسی شده و بهترین پارامترها تعیین گردید.