سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
حسین احمدی – موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی پیام گلپایگان
پیمان معلم – دانشکده مهندسی برق دانشگاه اصفهان
سیدمهدی هاشمی – موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی پیام گلپایگان
حلیمه امیدی – دانشکده آموزشهای الکترونیک دانشگاه شیراز

چکیده:
شبکه عصبی تئوری تشدید تطبیقی ART یکی ازنظریه های مبتنی برشناخت بشر ازسیستم یادگیری مغز انسان است که بصورت خودکار به طبقه بندی تشخیص و پیش بینی اتفاقات درجهان درحال تغییر می پردازد این شبکه مصنوعی یکی ازرایجترین شبکه هایی است که درکاربردهایی ازقبیل طبقه بندی و خوشه بندی مورد استفاده قرارمیگیرد استفاده ازروشهای فراابتکاری نظیر الگوریتم جستجوی هارمونی درساختاردرونی شبکه های عصبی آرت دربسیاری ازکاربردها به منظوربهبود دقت وصحت طبقه بندی متداول است تشخیص سرطان سینه و نوع این بیماری همواره کاراسانی نیست چرا که این بیماری علائم متعددی را بروز میدهد که بعضی ازاین علائم درسایر بیماریها نیز وجود دارد دراین مقاله با به کارگرفتن این روش دردادههای سرطان سینه موفق به دستیابی به دقت بالا درتشخیص نوع بیماری و رسیدن بهجوابهای پایدارتر شدیم