سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا پسران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی‐دانشگاه شیراز
علیرضا شریعتی – استادیار بخش مهندسی شیمی‐دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله ابتدا به مدل سازی ترمودینامیکی فرآیند تشکیل هیدرات در یک محیط متخلخل پرداخته شده است. مدل ترمودینامیکی استفاده شده در این مقاله مدل کلارک و همکارانش می باشد.برای بهبود نتایج مدل کلارک اثر کشش سطحی و حلالیت گاز درون آب بررسی شده است و نشان داده شده است که با تغییر کشش سطحی و همچنین در نظر
گرفتن حلالیت گاز درون آب میتوان نتایج مدل را بهبود بخشید. همچنین وابستگی دو پارامتر زاویه ترشوندگی و فاکتور شکل با دمای تشکیل هیدرات از طریق بهینه سازی به کمک روش الگوریتم ژنتیک بدست آمده است.