سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شبنم سنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دانشک
شهره فاطمی – دانشیار، دکتری مھندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دانشکده های ف
سولماز طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دانشک

چکیده:

برای فرایند کراکینگ کاتالیزوری گازوییل (FCC) یک مدل سینتیکی که شامل پنج فرمولاسیون توده ای (Lump)می باشد، ارئه شده است. طی این فرایند، گازوئیل به بنزین ، گازهای نفتی مایع شده،(LPG) گاز خشک (Dry Gas)و کک(coke) تبدیل می شود. معادلات سینتیک ارائه شده در فرایند مذکور، جمعا دارای هشت ثابت سرعت (هفت ثابت سرعت مربوطبه واکنش ها و یک ثابت مربوط به غیر فعال سازی کاتالیزور) می باشد. در این مقاله با استفاده از مقادیر تجربی از مراجع برای کسر تولید هر یک از محصولات و درصد تبدیل خوراک در یک راکتور دیفرانسیلی، ثوابت سرعت از طریق بهینه سازی با روشهای عددی مختلف از جمله روش مارکوارت،(Levenburg-Maquardt) روش جستجوی مستقیم (Nelder-Mead)و الگوریتم ژنتیک(Genetic Algorithm)بهینه و تعیین شده اند و نتایج حاصل با یکدیگرمورد مقایسه قرارکرفته است.