سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه رفیعی – محقق ارشد – شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان، شرکت فراکوش
احسان ایمانیان – محقق ارشد – شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان، شرکت فراکوش
حسن اکبری – محقق ارشد – شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان، شرکت فراکوش

چکیده:

در این تحقیـق بـه ماشـین کاری شـیمیایی آلیـاژ Ti-٦Al-٤-V بـا نـسبت استحکام به وزن بالا که یکی از مهمترین آلیاژهای مورد اس تفاده در صـنایع هوا – فضا می باشد، پرداخته شـده اسـت . بـه منظـور بهبـود کیفیـت سـطوح ماشینکاری شده اثر پارامترها ی مختلف قابل تغییر در فرایند مانند اثر نـوع، غلظت و دما ی محلول اچنت ب ر روی سرعت خوردگی، صافی سطح و میـ زان
جذب هیدروژن مورد مطالعه قرار گرفته است . نوع اچنت ب ر اسـاس جـداول استاندارد انتخاب م ی شود . بسیاری از محیط ها ی اسید ی مورد اسـتفاده در اچنت ها پس از انجام واکنش با سطح، تولید هیدروژن م ی کننـد بطوریکـه هیدروژن به میزان زیاد ی در ساختار فلز ی جذب م ی شود . این امر منجر بـه خسارات هیدروژنی و کاهش کیفیت سطوح ماشینکار ی شده مـ ی شـود . بـا کنترل مرحلة اچینگ م ی توان جذب هیدروژن را به میـزان زیـاد ی کـاهش داد . در نها یت شرایط بهینه جهت ماشین کاری شیمیایی این آلیاژ بـا سـرعت خوردگی مناسب، صافی سطح مطلوب و حداقل جذب هیدروژن بـا اسـتفاده از اچنت ترکیبی اسید هیدروفلئوریک و اسید نیتریک بـا نـسبت ٢ بـه ١ در دمای ٣٨ °C پیشنهاد شده است