سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن مشکی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
عادل ترکمان رحمانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، یک روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه پارامترهای مربوط به استخراج ویژگی از ارقام دس تنویس فارسی ارائه شده است. ویژگی های پیشنهاد شده جهت استخراج از ارقام دس تنویس، شامل سه دسته اصلی هستند: تصویر کوچک شده، نیمرخ های چپ، راست، بالا و پایین و تصاویر مقطع افقی و عمودی. در مجموع ۱۴ پارامتر در نحوه استخراج ویژگی ها از تصویر ارقام دخیل هستند. برای بهینه سازی پارامترها، الگوریتم ژنتیک به ازای دو تابع ارزیابی مختلف به اجرا در آمد. نتایج بدست آمده از بکارگیری دو مجموعه بهینه در استخراج ویژگی از ارقام، در مقایسه با دو مجموعه پارامتر دیگر که به صورت تجربی مشخص شده بودند، بهبود خوبی را نشان می دهد.