سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور سالک – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدجواد عابدینی – بخش عمران دانشگاه شیراز

چکیده:

مدلهای معکوس به عنوان ابزاری قوی برای بررسی و تعیین مقادیر بهینه پارامتری شمرده می شوند. اینگونه مدلها با تولید یک سری خصوصیات آماری بصورت خروجی، امکان کمی سازی عدم قطعیت در مدل که می تواند ناشی از عدم قطعیت در داده های ورودی مدل و با در ساختار مدل باشد را تامین و در پیشبرد واسنجی مدل کمک بسزایی می کنند. در مدل تهیه شده از بخش غربی دشت کازرون، بررسی Composite Scaled Sensitivityپارامترها و همچنین ماتریس ضریب همبستگی و فواصل اطمینان پارامتری، میزان اطلاعات در دسترس از داده های ورودی مختلف برای برآورد پارامترها به کار گرفته شد و این عوامل آماری باعث تسهیل واسنجی مدل در جهت نیل به برازش هرچه بیشتر بین داده ها و مقادیر شبیه سازی شده گردیدند.
همچنین مشخص شده است که آنالیز حساسیت و بررسی حساسیت پارامترها در ارتباط با مشاهدات مهمترین نقش را در تخمین پارامترها تامین می کنند. در این تحقیق نشان داده شده است که روشهای واسنجی خودکار،کیفیت نتایج مدلهای آب زیر زمینی را بالا میبرد که در تخمین پارامترهای هیدرولیکی بهینه آبخوان بسیار موثر میباشند.