سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر بختیاری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
کیوان کلانتری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو
رضا برادران کاظم زاده – استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش های طراحی آزمایشها به بهینه سازی پارامترهای کالیبراسیون موتور خودرو با اهداف کمینه سازی مصرف سوخت، آلاینده های محیط زیست و بیشینه سازی گشتاور موتورهای درون سوز می پردازیم. تقاضای روز افزون در مورد کاهش آلاینده های محیط زیست و مصرف سوخت و سایر مشخصات موتور خودروها، منجربه پیچیدگی موتورها و سیستم های کنترل قوای محرکه گردیده است . روشهای سنتی کالیبراسیون مستلزم صرف زمان طولانی و هزینه های بسیاری است و کالیبراسیون موتورهای درون سوز امروزی با پارامترهای متعدد و درحال افزایش۶۰ ECU- به روش های سنتی، با نیاز به کاهش زمان توسعه قوای محرکه در تناقض است . در این مقاله یک متدولوژی کاربردی و یک مثال عملی از کالیبراسیون بر پایه مدل کامپیوتری، با استفاده از طراحی آزمایشها و مدلسازی آماری ارائه شده است که مزایای استفاده از طراحی آزمایشها ۶۱ و روشهای مدل سازی آماری ۶۲ را در توسعه مدل های کاربردی و با هدف کاهش زمان و هزینه انجام آزمایشها نشان می دهد . همچنین یک الگوریتم بهینه سازی برای حل مساله چند معیاره این تحقیق که مبنای آن ضرایب وزنی متغیر پویا می باشد، ارائه شده است که برای مساله موردی فوق الذکر تست شده و نتایج آن ذکر گردیده است.