سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی روشن بخش – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی معدن – متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد موسوی خویی – استادیار دانشکده مهندسی معدن – متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهرا مصحفی – مربی دانشکده مهندسی معدن – متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی و شرایط کاری حمام بر خواص پوشش الکترولس نیکل ـ بور می باشد . بدین منظور تاثیر غلظت، pH ، درجه حرارت و زمان پوشش دهی بـر خـواص پوشـش بررسـی گردیـد . باتوجه به آزمای ش های انجام شده، بالاترین ریزسختی ۷۲۶) ویکرز ) و بیشترین سرعت پوشش دهـی ۲۰) میکـرون در ساعت ) مربوط به حمامی است که حـاوی ۲۰ gr/lit کلریـد نیکـل، ۰/۴ gr/lit سـدیم بوروهیدریـد و مقـادیر کافی از عوامل کمپلکس کننده باشد، به علاوه در pH = 13 و درجه حرارت ۹۰ درجه سیلسیوس کار کند