سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی تولایی –

چکیده:

یک مساله برنامه ریزی خطی بزرگ آمیخته ) ) MILP و یک مساله برنامه ریزی غیر خطی ) ) NLP خیلی کوچک تر شامل شبیه سازی و برآورد رویة پاسخ از طریق رگرسیون برای حل مسأله بهینه سازی عرضه گاز مایع، به وسیله خدمات توزیع محلی گاز، فراهم شده اند . هر منبع عرضه نهایی به وسیله چندی ن پار امتر ریالی و غیرریالی مشخص شده است . تغییر پذیری هوا، عامل تصادفی پایه ای است که تقاضای گاز رابه وسیله بخش های بازارهای مختلف به دست می دهد . مدل، هزینه کلی عرضه گاز وهزینه ( محدودیت ) بازار را مینیمم می سازد ولذا اندازه مورد نیاز بازار را مشخص می نماید . مثالی عددی از روش ارائه شده، کیفیت عالی تقریب ) ) NLP را شرح می دهد .