سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان اویسی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه آزاد کرمان ، کرمان
جواد سلاجقه – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

در این مقاله ابتدا یک پشت بند سدبتنی پشت بند داربا دال تختجهت تحلیل الاستیک در نرم افزار تجاری ANSYS 5.4 مدل شده وبا ، بهینه (UFD) « جهت مفید و قاب ل قبول » وبکار گیری یکی از روشهای مستقیم این برنامه به نام DOT استفاده از برنامه بهینه سازی سازی دقیق آن انجام شده است . با ترکیب دو برنامه تحلیل و بهینه سازی متغیرهای طراحی که از نوع پیوسته بوده اند، تعیین شدند . روش طراحی اولیه دراین پشت بند ,تئوری ستون واحدوبرطبق ضوابط USBR انجام گرفته است وقیدهای طراحی شامل قیدهای تنش ,تغی یر مکان ,پایداری دربرابرواژگونی ,پایداری دربرابرلغزش وپایداری دربرابرکمانش می باشد . از آنجا که استفاده از یک روش تحلیل دقیق ، در سازه های پیوسته ای مانندسدها که دارای تنوع زیادوپراکندگی تنش ها ونیروها در قسمتهای مختلف می باشند مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است، لذا از یک روش تقریبی به نام روش ترکیبی مرتبه دو (HQA) که مبتنی بر سری تیلور است، جهت تقریب سازی تحلیل پشت بند استفاده شده است . در پایان نتایج حاصل از بهینه سازی دقیق و تقریبی مقایسه شدند که نتایج مطلوبی بدست آمده ونشان می دهد که تقریب سازی تنش هاوجابجایی ها با روشHQA. دربهینه سازی سدها عملکرد مناسبی رادارا می باشد