سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
عیسی سلاجقه – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
احسان اویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی عمران، دانشگاه آزاد کرمان، کرمان

چکیده:

در این مقاله ابتدا یک پشت بند سدبتنی پشت بند داربا دال تخت جهت تحلیل الاستیک در نرم افزار تجاری ANSYS 5.4 مدل شده وبا استفاده از برنامه ریزی بهینه سازی DOT و بکارگیری یکی از روشهای مستقیم این برنامه به نام «جهت مفید و قابل قبول » (UFD) بهینه سازی دقیق آن انجام شده است. با ترکیب دو برنامه تحلیل و بهینه سازی متغیرهای طراحی که از نوع پیوسته بوده اند، تعیین شدند. روش طراحی اولیه دراین پشت بند,تئوری ستون واحدوبرطبق ضوابط USBR انجام گرفته است وقیدهای طراحی شامل قیدهای تنش ,تغییر مکان ,پایداری دربرابرواژگونی,پایداری دربرابرلغزش وپایداری دربرابرکمانش می باشد. از آنجا که استفاده از یک روش تحلیل دقیق ، در سازه های پیوسته ای مانندسدها که دارای تنوع زیادوپراکندگی تنش ها ونیروها در قسمتهای مختلف می باشند مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است، لذا از یک روش تقریبی به نام روش ترکیبی مرتبه دو HQA که مبتنی بر سری تیلور است، جهت تقریب سازی تحلیل پشت بند استفاده شده است . در پایان نتایج حاصل از بهینه سازی دقیق و تقریبی مقایسه شدند که نتایج مطلوبی بدست آمده ونشان می دهد که تقریب سازی تنش هاوجابجایی ها با روش HQA دربهینه سازی سدها عملکرد مناسبی رادارا می باشد.