سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم حافظ پرست مودت – دانشجوی دکتری منابع آب دانشگاه تهران
امید بزرگ حداد – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به خشکسالیهای چند سال اخیر و ورود پسابهای کشاورزی به رودخانه کارون که یکی از بزرگترین و پر آب ترین رودخانه های کشور می باشد. این رودخانه از لحاظ کمی و کیفی با مشکلات زیادی مواجه شده از اینرو با طرح انتقال بین حوضه ای از کرخه به کارون تا حدودی این مشکل برطرف شده است که در این مقاله مقدار انتقال آب با دو هدف کمی – کیفی با مدل بهینه سازی چندهدفه و روش وزن دهی بدست آمده است. از طرفی با توجه به عدم قطعیت آبدهی های رودخانه های کرخه و کارون و نیز مقادیر TDS این دو رودخانه بررسی عدم قطعیت مقدار انتقال آب از روش تولید داده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین مقدار انتقال آب مربوط به آذرماه با میانگین ۸۰ میلیون متر مکعب و کمترین مقدار انتقال مربوط به اردیبهشت ماه با حدود یک میلیون متر مکعب برای داده های مشاهده ای می باشد.