سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهران نصرت اللهی – استادیار، تهران، دانشگاه مالک اشتر، مجتمع هوافضا، مرکز تحقیقاتی فضا
سید مجید حسینی – کارشناس ارشد هوافضا، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فناوری های ن
امیرحسین آدمی – کارشناس ارشد هوافضا، تهران، دانشگاه مالک اشتر، مجتمع هوافضا، مرکز تح

چکیده:

هدف از این پژوهش طراحی بهینه ابعاد یک وسیله بازگشت پذیر بدون سرنشین برای رسیدن به حداقل حرارت جذب شده و حداقل ضریب پسا می باشد. برای این منظور از رابطه موجود بین حرارت جذب شده با پارامترهای بازگشت، جرم، سطح جانبی و ضریب پسا استفاده می شود. جرم، ضریب پسا و سطح جانبی را نیز می توان بر حسب ابعاد وسیله بازگشت پذیر بیان نمود. بنابراین با بکارگیری یکی از روش های بهینه سازی برای حداقل سازی تابع هزینه (شامل حرارت جذب شده و ضریب پسا) ابعاد بهینه بدست خواهند آمد. لازم به ذکر است که حداقل سازی تابع هزینه نسبت به پارامترهای هندسی طوری است که قیود طراحی مورد نظر از قبیل حداکثر شعاع قاعده مخروط، حفظ ساختار هندسی، محدودیت ابعادی و حداقل حجم مورد نیاز نیز ارضاء شوند. در نهایت نتایج بدست آمده شامل ابعاد و مشخصات هندسی جسم بازگشت پذیر ارائه گردیده اند. این وسیله در مقایسه با نمونه های موجود دارای بهترین ضریب پسا و حرارت جذب شده خواهد بود.