سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان جودت نیا –

چکیده:

در این مقاله به بررسی برنامه ریزی بهینه کارکرد سیستم های تولید همزمان، مورد استفاده در مجتمع های مسکونی پرداخته شده است. ابتدا مدل سیستم تولید همزمان آپارتمانی با توجه به ساختار
جریان انرژی در مجتمع های مسکونی تهیه شده، در ادامه مساله بهین هسازی کاربری سیستم تولید همزمان آپارتمانی با هدف مینیمم کردن هزینه بهره برداری سالانه طرح و متد حل مساله، در قالب یک روش برنامه ریزی غیر خطی ارائه میشود. تعیین پارامترهای ظرفیتی بهینه سیستم تولید همزمان آپاراتمانی با هدف کمینه کردن هزینه های سرمایه گذاری در قالب مساله طراحی بهینه سیستم تولید همزمان آپارتمانی مطرح گردیده است با توجه به ماهیت غیر خطی مساله جدید از الگوریتم ژنتیک برای حل مساله طراحی بهینه استفاده شده است، کاربرد حل مساله بهره برداری بهینه و طراحی بهینه در قالب یک بررسی موردی که شامل یک مجتمع مسکونی در شهر تهران م یباشد انجام گرفته است. بررسی و شناسایی مجتمع مسکونی آپارتمانی نمونه به لحاظ منابع تامین کننده و مصرف کننده انرژی و نیز رفتار مصرف کننده های الکتریکی و حرارتی و نیز تعرفه های اعمالی به مجتمع انجام گرفته است. انجام شبیه سازی و تحلیل حساسیت هزینه بهره برداری برای این مصرف کننده انتخابی و پیاده سازی روش بهره برداری بهینه میزان کارایی روش بهینه سازی مربوطه را نشان می دهد. در نهایت نتایج حاصل از اجرای برنامه بهره برداری بهینه و تحلیل حساسیت متغیرهای مستقل، برای توسعه این فن آوری تحت شرایط و سناریوهای متفاوت کاربری و تعرفه ای مورد بحث قرار گرفته است، و نتایج حاصل ارائه گردیده است