سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب ا… بصیرزاده – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی-مدیر دفتر مطالعات شبکه های آبیاری و زه
ایمان موزرم نیا – کارشناس ارشد تاسیسات آب رئیس گروه هیدرولیک مدیریت فنی مهندسی سازمان آ

چکیده:

در پیش بینی سیل همواره عدم قطعیت وجود دارد. برای بهر بردار شد حجم و پیک سیل در حال وقوع تعیین کننده است. مانور بهینه دریچه های سرریز مستلزم کمی کردن مقدار عدم قطعیت و دخالت دادن آن در مدیریت مخزن است. در این مقاله اصول بهینه سازی کنترل سیل در شرایط عدم قطعیت تشریح و بر اساس آن مدل ریاضی بهینه سازی به روش جستجوی مستقیم توسعه یافته است. این مدل برای شرایط سد مخزنی کرخه برای دوره بازگشتهای مختلف اجرا و نتایج آن با روندیابی مقید به احجام کنترل مقایسه شده است.