سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی زندیه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدتقی اخوان نیاکی – صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

طراحی نیرومند یک متدولوژی مهندسی جهت بهینه کردن شرایط فرآیندومحصول است، به گونه ای که محصول وفرآیندکمترین ح ساسـیت رانسـبت بـه عوامل تغییرداشته ودرنتیجه تولیداتی باکیفیت بالا رابه همراه خواهد داشت . یکی ازابزارهای مهم برای طراحی نیرومند، طراحـی پارامتربـه روش تـاگوچی است . درطراحی پارامتربه روش تاگوچی فرض براین است که مواد واجزاء باکیفیت متوسط درمحصول وجود داشته ویا این که فرآیندازماشین هایی اسـتفاده می کندکه دقت بالایی ندارند . این امرمقداری تولرانس رابه دلیل وجود عوامل اخـتلال ایجادخواهـدکرد . بنـابراین حساسـیت نسـبت بـه عوامـل اخـتلال وتغییرات کیفی که اغلب ناشی ازشرایط محیطی می باشد، می بایست کمینه گردد . دراین مقاله یک نمونهء کا مل ازبهینـه سـازی بـه روش تـاگوچی ارائـه می شود .