سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد سرحدی – کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگ
سعید فراهت – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه س
حسین عجم – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه س

چکیده:

در مقاله حاضر، گردآورند ه های خو رشیدی صفحه – تخت توسط مفهوم اکسرژی بهینه سازی شده انـد . بـد ین منظـور مدل ریاضی جامع ی از شرایط عملکرد حرارتی و اپتیکی گردآورنده بدست آورده شده است . در این مدل ریاضی اغلب پارامترهای هندسی و شرایط عملکرد آن بعنوان متغیر فرض شده اند . پس از این مدلسازی، ضمن متغیر بودن ضـریب افت کلی گردآورنده و سایر ضرای ب انتقال حرارت و تصحی ح خطای رایج در استخراج رابطه اکسرژی تابشی خورشـید ، راندمان اکسرژی گردآورنده بدست آمده است . در انتها توسط توابع بهینه سازی جعبه ابـزار نـرم افـزار MATLABشرایط عملکرد گردآورنده و پارامترهای طراحی هندسی آن برای حداکثر شـدن رانـدمان اکـسرژی گردآورنـده پیـ دا شده اند و نمودار راندمان اکسرژی بر حسب برخی پارامترها رسم شده است .