سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سامان آزادی – دانشجو ی کارشناسی ارشد راه آهن برقی
احمد میرآبادی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ا یران
محمدعلی صندیدزاده – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در جهان امروز مسئله مصرف انرژی و بهینه سازی آن در سیستم ها ی حمـل و های کنونی با در نظر گرفتن منابع محدود بهترین گزینه به نظر می رسد [۱]
نقل عمومی به صورت جدی مطرح شده است . الگوریتم های زیادی برای بهینـه سـاز ی مصرف انرژ ی از جمله منطق فاز ی ، شبکه ها ی عصبی ، الگوریتمهای محاسبات عدد ی و غیره پیشنهاد شده اند . در این مقاله کاهش انرز ی قطار با بهینه سازی پروفیل سـرعت قطار در فاصله بین دو ایستگاه با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده است . از مزایا ی استفاده از الگوریتم ها ی هوشمند قابلیت انعطاف پذیری آن ها با شرایط لحظه ای قطار از قبیل زمان سفر مورد نظر بین دو ایستگاه ، جرم لحظه ا ی قطار و غیره می باشـد . تـابع هدف در این الگوریتم مینیممساز ی انرژ ی قطار ، تامین آسایش سفر با محدود کردن شتاب مثبت و منفی قطار و دقت زمان و مسافت پروفیل پیشنهادی می باشد . شبیه ساز ی مسئله فوق با نرم افزار Matlab انجام شده و نتایج شبیه ساز ی ها ارائه شده است .