سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزیتا سادات غضنفری هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ، دانشگاه تربیت مدرس
اردشیر بحرینی نژاد – استادیار بخش صنایع ، دانشگاه تربیت مدرس
محمئ تقی احمدی – استادیار بخش عمران ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله به بهینه شکل سدوزنی بصورت دوبعدی توسط الگوریتم شبیه سازی بازپخت پرداخته است .سیستم سازه ای سدوزنی و فونداسیون با المان محدود مدل شده است .هدف کمیته کردن حجم (وزن ) سدبتنی وزنی می باشد و قیود شامل تنش ،ماکزیمم قید لغزش و خروج ازمرکزیت می باشد .الگوریتم بهینه سازی مورد استفاده الگوریتم شبیه سازی با پخت (SA) می باشد این الگوریتم مبتنی برروشهای اکتشافی است که بهینه کلی را ازطریق وضعیتهای بطور تصادفی ایجاد شده جستجو می کند این الگوریتم به منظور دستیابی ب آرایش اتمی ازماده که دارای حداقل انرژی است طراحی شده است .دراین روش تابع هدف مساله نیز توسط ANSYS مدل ،تحلیل و بهینه شده است و جوابها با هم مقایسه شده است .