سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر نورجو – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
مهران دوستی رضایی – کارشناس بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آ
رضایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بهینه نمودن بهرهوری مصرف آب درکشت یونجه تحقیقی به صورت اسپلیت پلات در پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی، طی سالهای ۱۳۸۰ – ۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خوی اجراء گردید . تیمارهای آبیاری در پنج سطح بهشرح زیر در کرت اصلی و رقم در دو سطح شامل قره یونجه و قارقلوق در کرتهای فرعی قرار گرفتند :
I1 – آبیاری ۱۰۰ درصد نیاز آبی کامل گیاه در تمام مراحل رشد
I2 – آبیاری ۸۰ درصد نیاز آبی کامل گیاه در تمام مراحل رشد
I3 – آبیاری ۶۰ درصد نیاز آبی کامل گیاه در تمام مراحل رشد
بر اساس نتایج بهدست آمده نرخ کاهش مصرف آب بیشتر از نرخ کاهش عملکرد بود . به عبارتی با اعمال کمآبیاری بهره وری مصرف آب در یونجه افزایش یافت . طوریکه در رقم قره یونجه در تیمارهای I2 ، I3 ، I4 ، I5 با کاهش آب آبیاری، عملکرد تر به ترتیب % ۲۱ / ۶ ، % ۴۱ / ۲ ، % ۱۴ / ۱ و % ۲۷ / ۶ و عملکرد خشک به ترتیب % ۱۰ / ۱ ، % ۱۸ / ۴ ، % ۵ / ۹ ، % ۱۶ / ۴ کاهش یافت . در این رابطه بهرهوری مصرف آب برای رقم قره یونجه و بر اساس وزن خشک در تیمار I3 بیشتر از سایر تیمارها بوده و نسبت به تیمار آبیاری کامل % ۴۰ / ۵ افزایش داشت در رقم قارقلوق نیز تیمار فوق بالاترین کارایی مصرف آب را داشت . در هر دو رقم بهره وری مصرف آب بر اساس وزن خشک در تیمار آبیاری کامل کمتر از سایر تیمارها بود . لذا اعمال کمآبیاری به میزان % ۴۰ در کلیه مراحل رشد، برای هر دو رقم یونجه جهت افزایش بهرهوری مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آب را میتوان توصیه کرد .